Privacyverklaring Phenox Consultants B.V.

Contact

Hebt u vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Phenox? Wij helpen uw graag.
Onze contactgegevens zijn:
Telefoonnummer 010 205 35 00
Postadres Postbus 30163, 3001 DD, Rotterdam
E-mailadres info@phenoxconsultants.nl
Website https://phenoxconsultants.nl/contact

Artikel 1. Wat is een privacybeleid?

1.1 Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop persoonsgegevens door Phenox Consultants B.V. (hierna: Phenox) verkregen, bewaard en beschermd worden. Dit vindt plaats onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.2 Phenox respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Phenox worden verwerkt, zoals die van haar eigen werknemers, haar klanten, werknemers van haar klanten en ook die van bezoekers en gebruikers van de website www.phenoxconsultants.nl.
Phenox acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

1.3 Phenox neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
De maatregelen zijn mede gericht op voorkoming van:
1.3.1 verlies van persoonsgegevens;
1.3.2 onnodige verwerking van persoonsgegevens;
1.3.3 toegang door onbevoegden tot de persoonsgegevens;
1.3.4 het verzamelen van meer gegevens dan noodzakelijk voor het beoogde doel;
1.3.5 de verwerking van ongeoorloofde en/of onrechtmatige gegevens.

Artikel 2. Verzamelen en verwerken persoonsgegevens

2.1 Phenox verzamelt voor eigen doeleinden alleen persoonsgegevens:
2.1.1 m.b.t. eigen werknemers;
2.1.2 t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven;
2.1.3 via de website www.phenoxconsultants.nl:
2.1.3.1 waar het informatieverzoeken aan Phenox betreft. Hierbij wordt
alleen de achternaam, e-mailadres en telefoonnummer opgevraagd.
2.1.3.2 m.b.t. geanonimiseerde bezoekersstatistieken.
2.2 Phenox verzamelt geen persoonsgegevens voor eigen commerciële doeleinden anders dan om uitvoering te geven aan;
• een al dan niet via de website, ingediend contactverzoek;
• een met Phenox gesloten overeenkomst
• de behandeling van een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst met Phenox;
• de inschrijving voor een nieuwsbrief.
2.3 Phenox verzamelt in het kader van haar professionele werkzaamheden uitsluitend gedepersonaliseerde noodzakelijke gegevens die als uitgangspunt zo min mogelijk persoonsgegevens bevatten.
2.4 Indien de in het kader van een overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan Phenox de betreffende overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.
2.5 Phenox gebruikt de ontvangen gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij bedoeld zijn, bijvoorbeeld om een contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.
2.6 In het kader van de uitvoering van overeenkomsten verwerkt Phenox soms ook persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn, bijvoorbeeld het salaris, gegevens over de arbeidsduur, het geslacht, de datum van indiensttreding en de geboortemaand en het geboortejaar van de betrokkene, welke door de klant van Phenox worden verstrekt.
2.7 Phenox kan in het kader van overeenkomsten noodzakelijke persoonsgegevens bij pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of PPI’s opvragen. In een voorkomend geval betreft het mogelijk onder meer vorenbedoelde gegevens alsook gegevens omtrent pensioenaanspraken van de betreffende werknemer(s).
Ook hier geldt dat de bedoelde persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.
2.8 Ondanks dat Phenox geen niet-noodzakelijke persoonsgegevens verzamelt, kan aanlevering van niet-noodzakelijke persoonsgegevens evenwel toch plaatsvinden. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens zal Phenox volgens haar eigen richtlijnen de niet-noodzakelijke persoonsgegevens direct en zo goed mogelijk proberen te verwijderen.
2.9 Ingeval van de nieuwsbrieven is het mogelijk zich voor de verdere ontvangst van de nieuwsbrieven uit te schrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.
2.10 Phenox zal verkregen persoonsgegevens onder geen beding verkopen.
2.11 Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Phenox hebben toegang tot de persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de door Phenox aan hen opgedragen taken.
2.12 De personen die onder verantwoordelijkheid van Phenox vallen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.
2.13 Phenox bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Voor zover het klant-gerelateerde gegevens zijn, worden hierover in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klanten afspraken gemaakt.

Artikel 3. Cookies op de websites

3.1 Phenox gebruikt functionele en analytische cookies op de websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat.
3.2 Phenox gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, maar bijvoorbeeld ook om de werking te kunnen optimaliseren en zodat voorkeursinstellingen onthouden worden.
3.3 Voorts verzamelt Phenox middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maakt Phenox gebruik van Google Analytics.
Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen.
3.4 Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
3.5 Phenox zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen.
3.6 Noch Phenox, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker.
3.7 Het gebruik van cookies kan voorkomen of beperkt worden door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien het gebruik van cookies beperkt wordt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal benut kan worden.

Artikel 4. Organisatorische en technische beveiliging persoonsgegevens

4.1 De (organisatorische en technische) beveiliging van de gegevens vindt plaats als omschreven in het document “Beveiligingsmaatregelen Data Phenox Consultants BV”.
4.2 Het kantoor is na kantooruren alleen met sleutel toegankelijk. Vóór 08.00 en na 18.00 is tevens een keycard nodig. Tevens kent het WTC 24/7 fysieke bewaking en cameratoezicht.
4.3 Phenox verplicht zich zijn/haar werknemers regelmatig te informeren over alsmede te controleren op de in lid 4.1 genoemde technische en organisatorische beheersmaatregelen, waaronder:
4.3.1 het veilig ontvangen van persoonsgegevens;
4.3.2 het voorkomen van de ontvangst en/of verwerking van niet noodzakelijke persoonsgegevens;
4.3.3 de beschermen van voor onze werkzaamheden noodzakelijke persoonsgegevens.
4.4 Phenox werkt zonder fysiek archief. Alle (persoons) gegevens worden elektronisch opgeslagen. Hierop zijn alle in lid 4.1 genoemde organisatorische en technische beheersmaatregelen van toepassing.

Artikel 5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

5.1 Uitgangspunt is dat Phenox geen persoonsgegevens aan derden doorstuurt, tenzij verplicht op grond van de wet.
Bij voorkeur worden persoonsgegevens op basis van de geldende procedure “Beveiligingsmaatregelen Data” (artikel 3.1) in principe alleen aan de klant verstuurd en is deze vervolgens verantwoordelijk voor eventuele verdere verspreiding.
5.2 Persoonsgegevens worden door Phenox gedeeld met derden indien en voor zover dat noodzakelijk is:
5.2.1 in het kader van een gesloten overeenkomst, bij hoge uitzondering en mét expliciete schriftelijke opdracht.
Bijvoorbeeld indien zulks noodzakelijk is ter uitvoering van die overeenkomst, waaronder begrepen kunnen zijn verzekeraars of een salarisadministratie-kantoor in geval van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de salarisadministratie voor eigen medewerkers van Phenox;
5.2.2 om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Phenox;
5.2.3 voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Phenox of van een derde, behalve wanneer de belangen van het individu of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Phenox of derden. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens door de hostingprovider van Phenox om de website en e-mailvoorzieningen van Phenox te kunnen en exploiteren en het delen van persoonsgegevens met een salarisadministratiekantoor voor zover nodig is om de salarisadministratie van Phenox te kunnen verzorgen.

Artikel 6. Dataportabiliteit persoonsgegevens

6.1 Het recht van privé personen op het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens is ingeval van:
6.1.1 een medewerker, gebaseerd op de wettelijke vereisten;
6.1.2 een informatieverzoek via de website, gebaseerd op de wettelijke vereisten;
6.1.3 een klant, middels een verwerkersovereenkomst vormgegeven.
Phenox is vanwege de mogelijke gevolgen voor de klant van het muteren c.q. verwijderen van de gegevens, niet bevoegd om deze gegevens eenzijdig te verwijderen.
Het verwijderen van individuele gegevens kan alleen plaatsvinden op basis van de verwerkingsovereenkomst en in opdracht van de klant.

Artikel 7. Recht op intrekking inzake verwerking persoonsgegevens

7.1 Het recht op intrekking is geregeld in artikel 3 van de verwerkingsovereenkomst.
Iedere afwijking daarvan dient in overleg plaats te vinden, rekening houdend met wetgeving, redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8. Geautomatiseerde besluitvorming

8.1 Phenox doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming (computergestuurde verwerking van persoonsgegevens zonder menselijke tussenkomst).

Artikel 9. Recht op bezwaar

9.1 Betrokkene, te weten werknemer, informatieverzoeker via de website of privé personen wier gegevens via een verwerkingsovereenkomst in ons bezit zijn gekomen, hebben het recht Phenox te vragen om zijn/haar gegevens niet meer te gebruiken en eventueel bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
9.2 Tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn, bijvoorbeeld zoals genoemd in 6.1.3 zal Phenox gevolg geven aan het verzoek.
9.3 Bij onenigheid over de gerechtvaardigde gronden kan de betrokkende een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).