ALGEMENE VOORWAARDEN PHENOX CONSULTANTS B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.
1. Phenox Consultants: Phenox Consultants B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24367831.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Phenox Consultants een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Phenox Consultants tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Phenox Consultants zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Phenox Consultants te verlenen diensten en te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: advies- en consultancydiensten en/of het verzorgen van het traject voor certificering van pensioenfondsen.
6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, werkzaamheden, projectvoorstellen en overeenkomsten tussen Phenox Consultants en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Phenox Consultants vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod kan Phenox Consultants tot onverwijld na aanvaarding door de opdrachtgever nog herroepen.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Phenox Consultants, binden hem niet.
3. Aan een aanbod van Phenox Consultants dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de
opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Phenox Consultants, komt de overeenkomst niet conform deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Phenox Consultants anders aangeeft.
5. Een aanbod van Phenox Consultants kan uitsluitend onverkort en ongewijzigd door de opdrachtgever
worden aanvaard, tenzij Phenox Consultants anders aangeeft.
6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart
hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

1. Phenox Consultants zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Phenox Consultants zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan Phenox Consultants, onder meer ten aanzien van geleverde adviezen, er niet voor instaan dat de resultaten worden behaald die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
2. Phenox Consultants spant zich in de uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Phenox Consultants treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Phenox Consultants schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Phenox Consultants de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
3. Indien Phenox Consultants voor de uitvoering van verbintenissen afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Phenox Consultants deze gegevens heeft ontvangen.
4.Phenox Consultants bepaalt de wijze waarop en door welke persoon binnen Phenox Consultants de overeengekomen opdrachten worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Phenox Consultants is gerechtigd de uitvoering van de diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
5.Indien Phenox Consultants derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, dan wel de opdrachtgever zelfstandig derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, is Phenox Consultants nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen. Vorenstaande laat onverlet de beperking van de risicoaansprakelijkheid van Phenox Consultants voor zijn niet-ondergeschikte hulppersonen, welke beperkingen voortvloeien uit de wet.

 

ARTIKEL 5. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. De overeenkomst omvat uitsluitend de uitdrukkelijk overeengekomen diensten. Prestaties die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, worden als meerwerk beschouwd en aanvullend aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en Phenox Consultants tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de eventueel oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs worden verhoogd of verlaagd. Phenox Consultants zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Phenox Consultants zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Phenox Consultants gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Phenox Consultants op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening. Phenox Consultants zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Phenox Consultants een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De opdrachtgever is gehouden om alle door Phenox Consultants gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, zoals salarisgegevens van werknemers, jaarrekeningen, prognoses en pensioenovereenkomsten (zowel met werknemers als pensioenfondsen of –verzekeraars), onverwijld, volledig en correct aan Phenox Consultants te verschaffen. Phenox Consultants gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en bescheiden, ook indien deze namens de opdrachtgever door een derde aan Phenox Consultants worden verschaft. Indien Phenox Consultants overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen of bescheiden uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van Phenox Consultants worden aangemerkt.
2. Indien in het kader van de overeenkomst diensten worden verleend op de locatie van opdrachtgever of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, zoals in geval van presentaties, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat Phenox Consultants kosteloos gebruik kan maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste faciliteiten.
3. Voorts dient de opdrachtgever Phenox Consultants steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Phenox Consultants te optimaliseren.
4. Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Phenox Consultants en dat zij alle medewerking verlenen om een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door Phenox Consultants mogelijk te maken.
5. In geval de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Phenox Consultants gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende extra kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Indien uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de overeenkomst door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij uitdrukkelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
2. Indien uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze eindigt door afronding van de diensten, en de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk tussentijds annuleert, dient de opdrachtgever Phenox Consultants daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is hij jegens Phenox Consultants gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Phenox Consultants voortvloeiende schade.
3. Indien dit, gelet op de omstandigheden van het geval, onder meer wat betreft de gronden die tot de annulering hebben geleid en de voordelen die Phenox Consultants geniet als gevolg van de annulering, redelijk is, kan Phenox Consultants in afwijking van het bepaalde in lid 2, bepalen dat de opdrachtgever als gevolg van de annulering slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, aangevuld met het honorarium van Phenox Consultants naar evenredigheid van het:
– reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, én;
– door Phenox Consultants aannemelijk te maken bezettingsverlies ten gevolge van de annulering.
4. In geval de opdrachtgever die handelt in hoedanigheid van consument de overeenkomst tussentijds annuleert, kan deze opdrachtgever uitsluitend worden gehouden tot vergoeding van de met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte en noodzakelijkerwijs nog te maken onkosten, aangevuld met het honorarium van Phenox Consultants naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Phenox Consultants is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Phenox Consultants bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Phenox Consultants is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Phenox Consultants ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Phenox Consultants gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de door hem verschuldigde betalingen heeft gesteld.
3. Voorts is Phenox Consultants gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Phenox Consultants op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Phenox Consultants ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Phenox Consultants de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. De offerte van Phenox Consultants vermeldt een inschatting van het honorarium voor de betreffende diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is dit niet meer dan een inschatting en zullen de daadwerkelijk bestede uren op basis van het geldende tarief van de uitvoerende consultant in rekening worden gebracht.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de aan Phenox Consultants toekomende betalingen maandelijks achteraf gefactureerd. In geval een vaste aanneemsom is overeengekomen, is Phenox Consultants gerechtigd in gedeelten te factureren.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Phenox Consultants vermelde prijzen exclusief btw. In een aanbod gericht aan consumenten en in een overeenkomst met consumenten, zullen prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.
4. Eenmaal per jaar en in de eerste offerte, vermeldt Phenox Consultants welke tarieven voor de adviesdiensten van toepassing zijn. Tenzij anders overeengekomen, zullen tarieven niet gedurende een kalenderjaar worden gewijzigd. Tariefswijzigingen hebben voorts geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten, met dien verstande dat Phenox Consultants de prijzen voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan een jaar, jaarlijks per 1 januari kan aanpassen conform het toepasselijke prijsindexcijfer van het CBS.
5. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Phenox Consultants voorgeschreven wijze.
6. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Phenox Consultants te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake bezwaar te maken, is komen te vervallen.
7. Reclames van de opdrachtgever schorten zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst nimmer op.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen
op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf
de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.
10.Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Phenox Consultants is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade als gevolg van beveiligingsproblemen en datalekken indien de opdrachtgever de betreffende gegevens niet heeft aangeleverd volgens de procedure zoals beschreven in het document “Beveiligingsmaatregelen Data Phenox Consultants B.V.”.
2. Phenox Consultants draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Phenox Consultants kan worden toegerekend.
3. Phenox Consultants is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in lid 5 die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Phenox Consultants in de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen.
4. Mocht Phenox Consultants aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Phenox Consultants te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient Phenox Consultants hiertoe in de
Phenox Consultants is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de nakoming van zijn dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een directe schade als bedoeld in lid 5 die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Phenox Consultants in tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Phenox Consultants ter zake vervalt.
5. Phenox Consultants is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden
verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Phenox Consultants aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Phenox Consultants toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
6. De aansprakelijkheid van Phenox Consultants is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Phenox Consultants betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Phenox Consultants nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Phenox Consultants afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Phenox Consultants dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
7. Voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever het bestaan van de schade binnen zeven dagen na bekend worden daarmee, althans binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, schriftelijk heeft medegedeeld aan Phenox Consultants, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Phenox Consultants ter zake vervalt.
8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Phenox Consultants, zal de opdrachtgever Phenox Consultants vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Phenox Consultants.

ARTIKEL 12. | GEHEIMHOUDING

1. Tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of strekking van de overeenkomst zich tegen toepassing verzet, zal Phenox Consultants alle vertrouwelijke informatie afkomstig van de opdrachtgever geheimhouden. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door partijen is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.
2. De opdrachtgever is gehouden alle adviezen, kennis, kunde en documentatie die door Phenox Consultants in verband met de uitvoering van de overeenkomst hem ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld, geheim te houden, althans uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
3. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.
4. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
5. Phenox Consultants behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie (over de onderneming of organisatie) van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHT

1. Phenox Consultants behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde stukken, waaronder begrepen rapportages, presentatiecontent en ten behoeve van de opdracht ontwikkelde modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software. De goederen blijven eigendom van Phenox Consultants. Openbaarmaking is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Phenox Consultants. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in de vorige zin en het volgende lid, zowel tijdens als na beëindiging en de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan Phenox Consultants voorbehouden.

2. De opdrachtgever verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. De opdrachtgever zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de eerste en tweede zin van dit lid.
3. De opdrachtgever verliest het gebruiksrecht ten aanzien van door Phenox Consultants geleverde rapportages of andere documentatie voor zolang hij in gebreke is met het voldoen van enige opeisbare vordering jegens Phenox Consultants.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Phenox Consultants aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.