Pensioen en de OR

De Ondernemingsraad: Instemming en advies ten aanzien van pensioenen

Het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad

Zoals u bekend is het instemmingsrecht geregeld in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Nog even op een rijtje wat dat precies inhoudt.

De OR dient de belangen van werknemers te bewaken maar ook het bedrijfsbelang niet uit het oog te verliezen. De invloed van de OR is afhankelijk van de wijze waarop het pensioen is geregeld. Indien een pensioenregeling geregeld is bij CAO of is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), heeft de OR geen rechtstreekse bevoegdheden. Dit is anders voor een excedentregeling of als de pensioenregeling rechtstreeks is ondergebracht bij een verzekeraar. Dan geldt namelijk het wettelijke instemmingsrecht op basis van artikel 27. Als de werkgever een wijziging doorvoert zonder instemming, is deze wijziging ongeldig. Wel moet de OR dan binnen één maand schriftelijk beroep aantekenen. Als de OR deze termijn laat verlopen, is het besluit onaantastbaar en wordt de wijziging doorgevoerd. Als de OR niet instemt met de wijziging, kan de werkgever de wijziging niet doorvoeren. Wel kan de werkgever via de kantonrechter proberen alsnog toestemming te krijgen.

Het adviesrecht van de Ondernemingsraad

Minder bekend over het algemeen is dat met de invoering van de (nieuwe) pensioenwet de OR naast het reeds bestaande instemmingsrecht ook een adviesrecht heeft gekregen. Dit recht is vastgelegd in de principes van goed pensioenfondsbestuur. Dit houdt bij rechtstreeks verzekerde regelingen in dat:

  1. de OR adviseert bij het aangaan of verlengen van de uitvoeringsoverkomst (de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten);
  2. een Service Level Agreement (SLA) met de verzekeraar ter advisering wordt voorgelegd aan de OR.

Op grond van de WOR, artikel 16 lid 1 kan de OR deskundigen inhuren. Dit geldt nu dus ook indien er geadviseerd wordt over het aangaan of de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst of de SLA. Als werkgever dient u daar rekening mee te houden. Uiteraard kan Phenox Consultants, als onafhankelijk pensioenadviseur, de werkgever dan wel de OR in dit nieuwe traject ondersteunen. U kunt contact opnemen via info@phenoxconsultants.nl of via 010 - 205 3500 en vragen naar Hans Veltkamp.

© 2018 Phenox Consultants