Het Nieuwsarchief van Phenox Consultants

Derde vergunning APF verleend

Oktober 2016, DNB heeft een derde APF vergunning verleend aan het nederlandse pensioenfonds, het APF van a.s.r. Het nederlandse pensioenfonds heeft daarbij ook bekend gemaakt dat de Efteling de eerste klant is van het APF. Daarnaast werd bekend dat Jose Suarez Menendez de voorzitter van het nederlandse pensioenfonds is geworden. Er zijn thans vier APF-en in afwachting van hun vergunning: Delta Lloyd APF, De Nationale APF, Volopensioen en het Unilever APF. 

Akkoord op 2% en 2,5% staffels door belastingdienst

September 2016, Delta Lloyd heeft een akkoord bereikt met de belastingdienst over de mogelijkheid staffels gebaseeerd op eeen rekenrente van 2% en 2,5% te gebruiken. In theorie was het gebruik van deze staffels al mogelijk, maar het akkoord van de belastingdienst maakt het gebruik een stuk eenvoudiger. 

Pensioenuitvoerder heeft verregaande zorgplicht nabestaandenpensioen

Augustus 2016, Het gerechtshof in Den Haag heeft zich uitgesproken in een langlopende zaak omtrent de uitkering van het nabestaandenpensioen. Het betrof een nabestaandenpensioen aan een vrouw van wie haar man haar
handtekening had vervalst om het nabestaandenpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder heeft volgens het gerechtshof niet voldoende gecontroleerd of de vrouw wel daadwerkelijk instemde met de uitruil. Daarom moet de uitvoerder het nabestaandenpensioen alsnog gaan uitkeren. Wel mag het bedrag ter grootte van het te veel betaalde ouderdomspensioen worden verrekend met het uit te keren nabestaandenpensioen. Uit deze uitspraak valt niet alleen af te leiden dat de pensioenuitvoerder méér moet doen dan alleen een handtekening van de partner opvragen voor een uitruil, maar óók dat de partner wel degelijk partij is in de pensioenovereenkomst. Dit houdt bijvoorbeeld in dat in het geval van een afstandsverklaring de partner zeker ook mee moet tekenen.

Ook CentraalbeheerAPF krijgt vergunning

Juli 2016. Centraalbeheer APF, het APF van Centraal Beheer Achmea heeft als tweede APF een vergunning gekregen van DNB, zo maakte het fonds bekend op de eigen website. Ook werden de namen van de bestuursleden van het fonds bekend gemaakt. Het onafhankelijke bestuur bestaat uit voorzitter Huub Hannen, directeur van het pensioenbureau Angela Peters en bestuurslid Hans Kempen

Kabinet komt met perspectiefnota pensioenstelsel

Juli 2016, De laatste dag voor het reces heeft de staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarbij de perspectiefnota toekomst pensioenstelsel. De perspectiefnota is gebaseerd op de conclusies van 4 werkgroepen. De brief gaat in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sinds de jaren '50 van de vorige eeuw en een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor een nieuw pensioenstelsel. Degressieve opbouw wordt als serieuze optie gezien, vergezeld van meer flexibiliteit en meer toegankelijkheid tot pensioen voor flexwerkers en zelfstandigen. Verder wordt gekeken naar een transitie periode.

Eerste vergunning APF verleend

Juni 2016, DNB heeft de eerste vergunning voor een Algemeen Pensioenfonds (APF) verleend. Stap Algemeen Pensioenfonds, opgericht door Aegon en TKP, heeft op 17 juni van DNB een vergunning gekregen. De verwachting is dat er op korte termijn meerdere vergunningen worden verstrekt. 

Raad van state geeft negatief advies over variabele AOW leeftijd

Juni 2016, De afdeling advisering van de Raad van State (RVS) heeft een negatief advies gegeven over het initiatiefwetsvoorstel om de AOW naar keuze maximaal 5 jaar eerder of later te laten ingaan. Het wetsvoorstel week volgens de afdeling op een aantal essentiele punten af van belangrijke kernelementen van de AOW. Vooral het beginsel van de collectieve solidariteit wordt in het voorstel tekort gedaan. Verder vreest de afdeling dat er sprake kan zijn van risico-selectie door individuele deelnemers, zo valt ook in de samenvatting van het advies  te lezen. 

Stichting Calpam-Pensioenfonds weer in de prijzen bij pensioen pro awards

Juni 2016, Tijdens de pensioen pro awards is Stichting Calpam Pensioenfonds voor het tweede jar op rij in de prijzen gevallen. Deze keer won het fonds een zilveren award voor "beste kleine Pensioenfonds". Pensioenfonds ING won dit jaar de gouden pensioen pro award voor beste pensioenfonds. Een overzicht van de winnaars kunt u vinden in dit artikel van pensioen pro.

Wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen in Eerste Kamer

Juni 2016, De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel 34.255 A, ook bekend als het wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen. Een datum voor ingang van de wet is nog niet genoemd. Uit de brief van de staatssecretaris van 10 juni blijkt dat dit in ieder geval niet later wordt dan 1 januari 2018. Beoogd wordt de wet zo spoedig mogelijk in te voeren. Het is mogelijk dat hier voor nodig is dat uitvoerders tot 1 januari 2018 de mogelijkheid krijgen om de voorkeuren van de deelnemers uit te vragen, ongeacht of een uitvoerder nu wel of geen variabele pensioenuitkering gaat aanbieden. De motie-Rinnooy Kan over het eenmalig gunnen van onbeperkt shoprecht voor pensioengerechtigden die kiezen voor een variabel vervolg op hun pensioeningangsdatum werd aangehouden.

Phenox Consultants lanceert de APFspecialist!

Juni 2016, Phenox Consultants heeft de website www.deAPFspecialist.nl gelanceerd. De website heeft als doel te informeren over het Algemeen Pensioenfonds (APF). Er is algemene informatie te vinden over de werking van een APF, er wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen een APF en andere pensioenuitvoerders. Tevens worden de APF-en (zodra deze informatie door hen zelf wordt vrijgegeven) onderling vergeleken. De meeste APF-en hebben hun medewerking al toegezegd om de website zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Het wachten is op vergunningen van DNB die, zoals het er nu voorstaat, "rond de zomer" verleend zullen worden. De APFspecialist is volledig onafhankelijk en heeft als doel werkgevers, ondernemingsraden en besturen van pensioenfondsen, maar ook pensioenadviseurs en tussenpersonen te ondersteunen om de voor- én nadelen van het APF in beeld te brengen. Daarnaast biedt de APFspecialist cursussen zowel voor werkgevers, ondernemingsraden als pensioenadviseurs.

SER onderzoek toekomst pensioenstelsel

Mei 2016, De Sociaal Economische Raad (SER) heeft haar rapport gepubliceerd met daarin de "verkenning van persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling". De SER benadrukt dat deze versie van het rapport een werkend prototype is, en dat dit zeker nog geen eind product is. In het rapport worden voorbeelden gegeven van hoe de collectieve risicodeling zou kunnen werken en wordt uitgelegd hoe de buffers dan tot stand komen en er uit geput gaat worden.

Netsparonderzoek naar projectierentes premieregelingen

Mei 2016, Netspar heeft onderzoek gedaan naar de projectierentes in verbeterde premieregelingen. Er zijn 8 verschillende projectierentes onderzocht, waarbij van iedere onderzochte rente de voor- en nadelen inzichtelijk zijn gemaakt. Netspar heeft uitdrukkelijk niet aangegeven wat de "beste oplossing is", deze is immers afhankelijk van de vereisten waaraan deze projectierente moet voldoen. Onder andere de mate van gewenste collectiviteit speelt hier een belangrijke rol in.

DNB publiceert Mei-rapportage Nederlandse Pensioenfondsen

Mei 2016, DNB heeft de zogeheten Mei-rapportage Nederlandse Pensioenfondsen gepubliceerd. Hierin wordt de algehele situatie van alle Nederlandse pensioenfondsen samengevat. Hieruit blijkt dat ongeveer 27 fondsen met een totaal van 1,8 miljoen deelnemers naar verwachting een voorwaardelijke korting moeten doorvoeren per 1 januari 2017. Daarnaast kunnen per 1 januari 2020 2 miljoen deelnemers nog te maken krijgen met een onvoorwaardelijke korting, vanwege de maatregel minimaal vereist eigen vermogen. In 2021 kunnen dan nog 7,9 miljoen deelnemers in 49 fondsen met deze maatregel te maken krijgen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft in een brief naar de Tweede Kamer gereageerd op bovenstaande rapportage. In de brief wordt gewezen op de financiële positie van ouderen en de gevolgen van korten voor hen. Er wordt gewezen op de 900 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor de koopkracht van ouderen en wordt er afgewacht tot er een nieuw pensioenstelsel is. 

Instemmingsrecht OR  bij wisseling van pensioenuitvoerder

April 2016, Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft na aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer het wetsvoorstel pensioen en ondernemingsraden aangepast. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is nu van toepassing bij elke wijziging van pensioenuitvoerder, zo staat in de nota na aanleiding van het verslag te lezen. In het wetsvoorstel was al opgenomen dat de OR ook instemmingsrecht krijgt indien de werkgever van plan is de pensioenregeling onder te brengen bij een Algemeen Pensioen Fonds (APF). Met de aanpassing in het wetsvoorstel krijgt de OR ook instemmingsrecht indien de werkgever van plan is de pensioenregeling onder te brengen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder.

Recht op afkoop wordt omgezet in plicht tot waardeoverdracht

April 2016, Mevrouw J. Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid is voornemen het recht op afkoop van kleine pensioenen door pensioenuitvoerders om te zetten in een plicht tot waardeoverdracht. Op deze manier behoudt het geld zijn pensioenbestemming, en worden de uitvoeringslasten van de pensioenuitvoerders toch beperkt. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. In eerste instantie zal dit alleen om nieuw op te bouwen pensioenen gaan, maar de staatssecretaris is van plan ook te kijken naar de mogelijkheden dit te doen bij reeds opgebouwde rechten. 

Daarnaast wil de staatssecretaris onderzoeken of het mogelijk is dat de pensioenleeftijd van reeds opgebouwde aanspraken kan worden verschoven naar de wettelijke pensioenleeftijd, zonder dat daar op individuele basis bezwaar tegen kan worden gemaakt. Dit zou het collectieve belang kunnen dienen omdat een pensioenuitvoerder dan zijn administratieve lasten kan verminderen. Voorwaarde is wel dat deelnemers de rechten weer terug moeten kunnen zetten naar hun oude pensioenleeftijd. Dit mag niet op voorhand tot verschillen leiden, maar mag uiteindelijk wel tot verschillen leiden. 

Klijnsma in conclaaf met DNB over rente

Maart 2016, Staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid, mevrouw Klijnsma heeft aangekondigd in overleg te gaan met DNB over de positie van pensioenfondsen. Aanleiding is het besluit van de ECB vorige week om de rente verder te verlagen en het opkoopprogramma van staatsobligaties uit te breiden. Hierdoor zal de rentecurve voor pensioenfondsen verder dalen en zullen ook de dekkingsgraden van pensioenfondsen verder dalen. Deze week werd al bekend dat 4 van de 5 grootste pensioenfondsen zich in een dekkingstekort bevinden en dat kortingen in 2017 niet worden uitgesloten. 

Global View

Maart 2016, Xerox brengt sinds 2014 ongeveer 3 tot 4 keer per jaar een (Engelstalige) nieuwsbrief, genaamd Global View, uit met daarin wereldwijde ontwikkelingen op HR- en pensioengebied. De meest recente versie is van maart 2016 . Belangrijkste nieuws in deze Global View is dat Xerox zal worden gesplitst in 2 ondernemingen, beide met de omvang van een Fortune 500 bedrijf.  Een van de bedrijven wordt Xerox document technology business en zal zich vooral bezig houden met printen en kopiëren. Het andere bedrijf is de oude Phenox Consultants tak, en gaat verder onder de naam Xerox HR Consulting. Phenox Consultants Nederland blijft gewoon onder de huidige naam bestaan.Verder staat er in deze editie van Global View onder meer nieuws uit Nederland, Suriname en het Verenigd Koninkrijk. Alle edities van Global View zijn hier te vinden.

Update doorbeleggen na pensioendatum

Maart 2016, De geplande behandeling van het initiatief voorstel  en de brief van mw. H. Lodders dat beleggingsrisico in de uitkeringsfase mogelijk moet maken is uitgesteld. Reden hiervoor is dat de staatssecretaris van Sociale Zaken niet aanwezig kan zijn. Naar verwachting wordt het voorstel nu in de tweede week van maart behandeld. Het uitstel zal er naar alle waarschijnlijkheid niet toe leiden dat de geplande ingangsdatum van het voorstel (1 juli 2016) in het geding komt. 

Doorbeleggen na pensioendatum komt in zicht

Februari 2016, Staatssecretaris van Sociale Zaken Mw. Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering en  de intiatiefwet "Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden"(memorie van toelichting) van kamerlid Lodders zullen worden geintegreerd. Beoogd wordt dat de aangepaste initiatiefwet van het kamerlid voor 1 maart in de Tweede Kamer ligt, en dat het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering wordt ingetrokken na aanvaarding van de aangepaste initiatiefwet door de Tweede Kamer. Doel is dat het wetsvoorstel dan per 1 juli 2016 van kracht wordt. 

Wetsvoorstel wijziging instemmingsrecht OR bij pensioenregelingen

Januari 2016, Vlak voor het kerstreces heeft de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend waarin de rechten van de ondernemingsraad bij wijziging van de pensioenovereenkomst worden aangepast. In het verleden was het zo dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad afhankelijk was van het soort pensioenuitvoerder. Dit wordt in dit voorstel rechtgetrokken, met dien verstande dat indien er sprake is van een CAO of een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds het recht van de ondernemingsraad wel afwijkt omdat de werkgever gebonden is aan de CAO dan wel de verplichtstelling. Het uiteindelijke wetsvoorstel is het resultaat van het ontwerpwetsvoorstel zoals dat ter internetconsultatie is aangeboden en het advies van de raad van state. Het wetsvoorstel wordt toegelicht in een memorie van toelichting.

Eerste Kamer akkoord met Wet algemeen pensioenfonds

December 2015, de Eerste kamer is op 22 december 2015 akkoord gegaan met de Wet algemeen pensioenfonds. Samen met de wet werd ook de novelle Wet algemeen pensioenfonds aangenomen. Hierin wordt de eerder door de TWeede Kamer aangenomen motie Lodders Vermeij waarin ringfencing door verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen werd geregeld verworpen. Daarnaast werd ook de motie Oomen - Ruijten aangenomen waarin de Staatssecretaris wordt opgeroepen om een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de BTW heffing voor DB regelingen.

Aanpassingen wet op Waardeoverdracht

December 2015, In Staatsblad 469 is het besluit besluit gepubliceerd waarbij de regels omtrent waardeoverdracht zijn gewijzigd. Waar in het verleden de bijbetalingsverplichting voor aleen voor kleine werkgevers was gemaximaliseerd op €15.000 en 10% van de overdrachtswaarde, is dit nu voor alle werkgevers het geval. Daarnaast is de wettelijke termijn van 6 maanden waarbinnen een waardeoverdracht door een deelnemer moet worden aangevraagd komen te vervallen. Tot slot is ook de zogeheten overdrachtsdatum veranderd. Deze was de datum van aanvang in de nieuwe regeling, maar deze is gewijzigd naar de datum waarop de deelnemer een opgave van zijn aanspraken heeft gevraagd bij de ontvangende uitvoerder.

Franchises en maximaal pensioengevend salaris bekend

December 2015, op de website van de de belastingdienst pensioensite zijn de franchises voor eindloon en middelloon bekend gemaakt voor 2016. Ook is het maximum pensioengevend salaris gepubliceerd. De bedragen zijn als volgt:

 • middelloon € 12.953;
 • eindloon € 14.657;
 • maximum pensioengevend salaris € 101.519.

Algemeen pensioenfonds per 1 maart 2016 van start

November 2015, Mw J. Klijnsma heeft heeft op 27 november laten weten dat ze verwacht dat per 1 maart het Algemeen Pensioen Fonds (APF) van start kan. Dit houdt in dat het APF niet op 1 januari al operationeel kan zijn en ook niet contracten met terugwerkende kracht tot 1 januari aan kan gaan. Werkgevers die zich in 2016 willen aansluiten bij een APF zullen daarom de maanden januari en februari moeten overbruggen met hun pensioenregeling in de uitvoering. De wijziging in de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen naar bedrijfstakpensioenregelingen wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 van kracht.

Fiscaal verzamelbesluit november 2015

November 2015, De staatssecretaris van financiën, de heer E. Wiebes, heeft in de staatscourant van 17 november een aantal fiscale besluiten samengevoegd en verduidelijkt. Belangrijkste punten zijn: 

 • Tijdens onbetaald verlof mag er pensioenopbouw plaatsvinden zonder dat artikel 19 van de Wet op LB van toepassing is.
 • Dienstjaren van vorige werkgevers mogen onder voorwaarden meetellen in de bepaling van de diensttijd voor het nabestaandenpensioen op risicobasis.
 • Voor het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum mag worden uitgegaan van het bereikbaar pensioengevend loon (inclusief carrièreverhogingen).
 • Aanwijzing van pensioenregelingen in specifieke situaties in geval van:
  • reeds ingegane premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid die niet aan het fiscale voldoet;
  • extra eenmalige overlijdensuitkeringen;
  • pensioenuitkeringen die doorgaan tot en met het einde van de maand tot overlijden;
  • terugvloeien van bijzonder nabestaanden pensioen naar de verzekerde in geval van overlijden ex-partner.
 • Tot 1 januari 2018 is het toegestaan om:
  • 1 franchise te gebruiken waarbij middelloon en eindloon franchises van toepassing zijn;
  • het fiscaal maximale opbouwpercentage op pensioenleeftijd te hanteren terwijl het pensioen ingaat op de eerste van de maand waarin de deelnemer de pensioenleeftijd bereikt.

De volledige tekst van het verzamelbesluit is hier te vinden.

Wetsvoorstel voor variabele pensioenuitkering

November 2015, De staatssecretaris van SZW, mw. J. Klijnsma, heeft een wetsvoorstel uitgebracht waarbij deelnemers met een beschikbare premie regeling er voor kunnen kiezen in plaats van een vaste uitkering (de huidige standaard) een variabele uitkering te ontvangen. Bij een variabele uitkering staat de hoogte van het bedrag niet vast omdat na pensioeningang de beleggingen met het opgebouwde kapitaal nog deels doorgaan. Het is daarbij de bedoeling dat mee- en tegenvallers in de tijd worden gespreid en dat risico's (zoals ook het lang- leven risico) collectief worden gedeeld, zodat de hoogte van de uitkering in de tijd niet te veel varieert.  Het wetsvoorstel is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek en Advies van de Raad van State.

Kabinet ziet opheffen verplichtstelling pensioenfonds als mogelijkheid

November 2015, Het kabinet komt met een voorstel waarin de verplichtstelling losgekoppeld wordt van de pensioenuitvoerder. De verplichtstelling wordt dan gekoppeld aan een pensioenregeling, waarbij de sociale partners zelf kunnen kiezen voor de pensioenuitvoerder. De reden hiervoor is dat de Raad van State bezwaar maakte tegen het aanhouden van gescheiden vermogens na fusie van bedrijfstakpensioenfondsen. Als de verplichtstelling niet meer samenvalt met het BPF, kan het BPF zich omvormen tot een APF. Bij het uitwerken van het wetsvoorstel is een randvoorwaarde van het kabinet dat de verplichtstelling geen gevaar loopt, en moeten sociale partners hun regeling kunnen verhuizen naar een andere uitvoerder, zo mag er bijvoorbeeld geen financiele prikkel zijn om bij een uitvoerder te blijven. Hier kunt u het volledige onderzoek vinden.

Global View

November 2015, Conduent brengt sinds 2014 ongeveer 3 tot 4 keer per jaar een (Engelstalige) nieuwsbrief, genaamd Global View, uit met daarin wereldwijde ontwikkelingen op HR- en pensioengebied. De meest recente versie is van november 2015 . Hierin onder meer nieuws uit Australie, Belgie, Japan en Nederland.

Alle edities van Global View zijn hier te vinden.

DNB publiceert swap curve voor pensioenfondsen met negatieve rente

November 2015, Voor het eerst sinds de publicaties van de RTS swapcurve, de curve die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van hun verplichtingen zijn de eerste 2 punten negatief, te weten -/- 0,031% en -/- 0,024%. Alle latere rentes zijn wel positief. De curve ligt vanaf het 5-jaars punt nog wel boven het laagterecord van 31 maart dit jaar. Vanaf het 48 jaars punt ligt de curve weer lager dan de curve van ultimo maart, dit omdat in maart nog een UFR van 4,2% gold, en sinds de publicaties van eind juli is dit het gemiddelde van het 20-jaarspunt de afgelopen 10 jaar. U kunt de door DNB gepubliceerde cijfers hier vinden.

Regels omtrent indexatie uit indexatiedepots versoepeld

Oktober 2015, Staatssecratris van SZW, mw. J. Klijnsma, heeft in een brief aan de Stichting van de Arbeid (Star) laten weten dat de regels omtrent indexatie uit indexatiedepots zullen worden versoepeld en in bepaalde gevallen niet meer hoeven te voldoen aan de regels omtrent toekomstbestendige indexatie. Er hoeft (onder randvoorwaarden) niet te worden voldaan aan de regel van toekomstig bestendige indexatie in het depot wordt/is gevormd ten behoeve van tijdelijke indexatie voor een deelgroep van de fondspopulatie vanwege een verminderd indexatieperspectief voor deze afgebakende groep. Er moet sprake zijn van 1 van de 3 volgende randvoorwaarden: 

 • In geval van fusie tussen twee pensioenfondsen met ongelijke dekkingsgraad.
 • Collectieve wijziging van de pensioenregeling waarbij een onvoorwaardelijke toezegging wordt omgezet in een voorwaardelijke toezegging
 • Collectieve wijziging van de pensioenregeling indien wordt overgestapt van een uitkeringsovereenkomst naar een CDC-regeling dan wel een premieovereenkomst waarbij de premie onmiddellijk na het beschikbaarstellen wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering.

Bovenstaande regeling wordt structureel opgenomen in  het besluit FTK. Voor bestaande indexatiedepots wordt een overgangsregeling van 10 jaar opgesteld. 

Voorlopig geen pensioengeld in eigen huis

Oktober 2015, Het kabinen het besloten dat het niet op korte termijn niet mogelijk zal worden om pensioen geld te gebruiken voor (een deel van) de aflossing van het eigen huis. Zo heeft staatssecretaris Klijnsma van SZW aan de Tweede Kamer in een brief laten weten. "De inzet van pensioen in de eigen woning is moeilijk inpasbaar in het wettelijk kader. Er treden aanzienlijke juridische risico's op rondom gelijke behandeling op grond van leeftijd" zo valt in de brief te lezen. Ook geeft de staatssecretaris aan dat onderzoeken of deze mogelijkheid betrokken kan worden in een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel.

BPF kan tot tientallen jaren terug pensioenpremies innen

Oktober 2015, De rechtbank in Utrecht heeft uitspraak gedaan in een zaak die een bedrijf had aangespannen tegen BPF schoonmaak. BPF schoonmaak had in 2013 geconcludeerd dat het bedrijf al sinds oprichting in 2004 onder de verplichtstelling van het fonds valt en daarom premies geheven over de gehele periode. Het bedrijf vecht de verplichtstelling niet aan, maar wel dat het premies over de gehele periode zou moeten betalen en niet alleen over de laatste 5 jaar. Overige premies waren volgens het bedrijf verjaard. De rechtbank in Utrecht gaf het fonds gelijk en oordeelde dat de verjaringstermijn pas ingaat op het moment dat het fonds het bedrijf in het vizier heeft gekregen, en niet al op het moment dat het fonds onder de verplichtstelling zou vallen. 

De uitspraak van de rechtbank in Utrecht staat haaks op een uitspraak van de rechtbank in Limburg in 2014 die wel akkoord ging met een verjaringstermijn van 5 jaar. Het bedrijf heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in Utrecht.

Rapport over effecten gewijzigde UFR voor premie

Oktober 2015, de staatssecretaris van SZW heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met als bijlage de onderzoeksresultaten van het effect van de gewijzigde UFR-methodiek voor de premie. De staatssecretaris geeft aan dat de "gevolgen voor de korte termijn meevallen" en dat de "ftk systematiek zijn werk doet". Met de eerste opmerking doelt ze er vooral op dat relatief weinig deelnemers in een fonds zitten waar wordt gerekend met de zuivere kostendekkende premie. Voor fondsen met een gedempte premie systematiek is het effect in verwaarloosbaar in 2016. Met de tweede opmerking doelt ze er op dat schokken gespreid kunnen worden en de gewijzigde UFR methodiek niet direct leidt tot (forse) kortingen bij alle fondsen die een herstelplan hebben ingediend.

Voorlopig geen ringfencing toegestaan voor verplichtgestelde BPF

Oktober 2015, De Raad van State heeft geadviseerd om de motie Lodders/Vermeij aangaande het toestaan van ringfencing voor verplicht gestelde BPF'en binnen een APF vooralsnog aan te houden. De gevolgen van het aannemen van de motie zijn bijzonder gecompliceerd aangaande het aanhouden van de verplichtstelling en de concurrentie met verzekeraars. Om deze reden heeft de RvS geadviseerd de motie aan te houden en mee te nemen in de herziening van het pensioenstelsel. De staatssecretaris heeft daarop aan de Kamer laten weten dat zij nog dit jaar een novelle in te dienen "waarmee de mogelijkheid om afgescheiden vermogens aan te houden bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen uit het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds wordt gehaald." Dit houdt in dat het APF voorlopig niet wordt open gesteld voor verplicht gestelde BPF'en. 

Phenox Consultants in campagne pensioen van Media planet.

September 2015, Op 30 september 2015 gaat de campagne pensioen van Media Planet van start. Media planet is een distributie partner van de Telegraaf, het Financiele Dagblad en Management Scope.  De campagne pensioen bestaat uit een pensioen schriftelijke pensioenbrochure gedistribueerd door de Groot Randstedelijke Telegraaf en daarnaast vele interessante stukken op www.mijn-pensioen.nu. Zo kunt u hier lezen hoe uw pensioenfonds het beste pensioenfonds van Nederland kan worden! Daarnaast geeft Hans Veltkamp in dit artikel zijn mening over het APF. Het APF is niet alleen een geschikt vehikel voor kleine pensioenfondsen maar ook voor regelingen die thans nog bij een verzekeraar zijn ondergebracht.

Drie moties omtrent pensioen aangenomen in Tweede Kamer,

September 2015, 3 moties die op 3 september 2015 zijn ingedien in het algemeen overleg over pensioenonderwerpen zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Het betreft de motie Lodders c.s. waarin wordt gevraagd aan het kabinet om in het onderzoek naar de lagere UFR in ieder geval de effecten op premies, dekkingsgraden, herstelplannen en vereist eigen vermogen mee te nemen, alsmede een verklaring te geven voor het grote verschil in UFR tussen verzekeraars en pensioenfondsen. De tweede motie is de motie, de motie Schouten/Vermij gaat er vooral om dat pensioenfondsen in de vaststelling van hun premie voldoende tijd krijgen als de uitkomsten van eerder genoemd onderzoek leiden tot consequenties. .De derde motie is de motie Lodders/Vermeij waarin wordt gevraagd om in geval van pensioenknip ook de mogelijkheid te bieden om te shoppen met het restant van het kapitaal nadat er geknipt is op de pensioendatum.

DNB keurt herstelplannen goed, geen sprake van kortingen

September 2015, Van de 155 ingediende herstelplannen van pensioenfondsen zijn er 154 goed gekeurd aldus DNB. Uit de anlyse van de herstelplannen komt naar voren dat het gemiddeld 6,5 duurt tot een fonds weer boven de vereiste dekkingsgraad komt. Daarnaast ier er geen sprake van kortingen. Voorts blijt verder dat 20% van de fondsen in herstel de pensioenen over 2015 gedeeltelijk kan verhogen, omdat ze over voldoende buffer beschikken om te mogen inexeren. Twee derde van de fondsen veronderstelt in 2018 de pensioenen gedeeltelijk te kunnen verhogen. 

Rekenrente pensioenen wordt gewijzigd

Juli 2015, DNB heeft besloten de UFR methodiek aan te passen. Belangrijkste argument is dat de gewijzigde methodiek beter aansluit bij de marktomstandigheden. De wijziging was oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2015, maar op verzoek van DNB is dit uitgesteld zodat eerst de internationale eisen voor de solvabiliteit van verzekeraars bekend waren. De nieuwe methodiek leidt tot een UFR die thans 3,3% bedraagt, waar deze tot en met 14 juli nog 4,2% was. Mogelijk leidt deze aanpassing van de methodiek er toe dat sommige fondsen alsnog een herstelplan moeten indienen. De gewijzigde methodiek is niet van invloed op reeds ingediende herstelplannen en de premies van 2015. In dit document kunt u de motivering van het besluit vinden.

Staatssecretaris wil af van doorsneepremie

Juli 2015, In de hoofdlijnen nota die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd staat dat het kabinet af wil van de doorsneepremie. Dit moet in 2020 geschied zijn. Dan komt er een systematiek met degessieve pensioenopbouw. Dit houdt in dat de jongere deelnemers een hoger pensioen opbouwen dan oudere deelnemers. De juridische bezwaren moeten nog wel onderzocht worden. Verder wil het kabinet "pensioen voor iedereen". Dit houdt in dat ook ZZP'ers en flexwerkers pensioen op moeten bouwen. Tot slot omarmt het kabinet het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) die een systeem met persoonlijke pensioenpotjes wil. Dit zou dan in combinatie met meer keuzevrijheid zijn en heldere eigendomsrechten. 

Weinig kortingen in herstelplannen pensioenfondsen

Juli 2015, Alle pensioenfondsen die op of voor 31 maart te maken hadden met een reserve- dan wel dekkingstekort hebben voor 1 juli een herstelplan moeten inleveren op basis van de wetgeving die per 1 januari 2015 van kracht is. Naar verluidt zijn er ongeveer 160 pensioenfondsen die een herstelplan hebben ingeleverd, waarvan er 1 een kortingsmaatregel heeft opgenomen in het herstelplan. Het feit dat er vrijwel geen fondsen zijn die hoeven korten heeft voor een belangrijk deel te maken met de lage rentestand. Fondsen mogen met aandelenrendementen van bijna 7% rekenen, terwijl de rentetoevoeging aan de voorziening maar enkele tienden van procenten is. Bovendien hebben de fondsen in 2015 nog een hersteltermijn van maximaal 12 jaar. 

Kamerbrief inwerkingtreding Wet pensioencommunicatie

Juni 2015, Staatssecretaris Klijnsma heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie. Bij de brief is een bijlage opgenomen, waarin de inwerkingtreding schematisch staat weergegeven. Zo mogen fondsen vanaf 1 juli 2015 al meer digitaal gaan communiceren, maar hoeven de UPO's pas per 1 januari 2016 aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Vanaf 2017 worden in het pensioenregister ook de aanspraken in verschillende scenarios (optimistisch, pessimistisch en verwacht) weergegeven. Verder mogen pensioenfondsen wel al per 1 juli 2015 met nieuwe deelnemers via het pensioen 1-2-3 communiceren in plaats van via de startbrief, ondanks dat de wetswijziging die dit regelt pas per 1 juli 2016 in werking treedt.

Pensioenknip komt mogelijk terug

Juni 2015, Staatssecretaris Klijnsma bereidt een ministeriele regeling voor waarin ze de pensioenknip terug laat komen. Deze knip biedt deelnemers aan een beschikbare premieregeling de mogelijkheid om niet in 1 keer het gehele kapitaal om te zetten in een levenslange uitkering, maar in eerste instantie een uitkering voor 2 jaar aankopen. Indien dan 2 jaar later de rente is gestegen, kan een hoger pensioen aangekocht worden (indien de deelnemer niet de rente volledig gehedged heeft). De regeling is niet zonder risico. Een eerdere pensioenknip, waarbij de aankoop van de levenslange uitkering 5 jaar uitgesteld kon worden, leidde er toe dat alle mensen die hier voor kozen een lagere levenslange uitkering ontvingen dan indien zij direct een levenslange uitkering hadden aangekocht.

Advies van adviescommisie pensioenrecht over waardeoverdracht

Juni 2015, de adviescommissie pensioenrecht van de Nederlandse orde van advocaten heeft een advies uitgebracht over het wettelijk wet op waardeoverdracht. Het advies komt er op neer dat het recht op waardeoverdracht moet blijven bestaan, maar dat dit voor voor eigen rekening en risico van de deelnemer moet zijn. De reden hiervoor is dat waardeoverdracht door de commissie wordt gezien als "niet veel meer dan het in een hand brengen van verspreide opbouw" en dat het onredelijk is dat daarvoor een werkgever moet gaan betalen. " Bovendien dragen de bijbetalingen niet bij aan een hoger pensioen, maar hebben geen ander effect dan het uitsluitend versterken van het vermogen van de verzekeraar die de bijbetaling ontvangt", aldus de commissie.

Staatssecretaris Klijnsma heeft tegelijkertijd aangegeven in een brief met bijlage aan de Tweede Kamer dat het bij baanwisseling na 1 januari al naar het ontwerpbesluit mag worden gehandeld. Daarnaast wordt de bijbetalingsplicht ook voor grote werkgevers gemaximeerd op 15.000 euro en 10% van de overdrachtswaarde. Daarnaast wordt niet de datum van in diensttreding van belang voor het moment van overdragen, maar de datum van aanvraag van de overdracht.

Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds aangenomen door de Tweede Kamer

Juni 2015, De Tweede Kamer heeft de Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds  (wet Algemeen Pensioenfonds) aangenomen. Nu moet deze nog door de Eerste Kamer. Beoogde ingangsdatum van  wet is 1 januari 2016. Daarnaast werden ook een aantal amendementen aangenomen. Meest in het oogspringende amendement was dat van Lodders en Vermeij dat verplichtgestelde bedrijfstak pensioenfondsen de mogelijkheid biedt om bij fusie de vermogens gescheiden te houden. Overigens houdt dit (nog) niet in dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen deelnemen in een APF. De wet verbiedt dit nog uitdrukkelijk. Hier kunt u alle kamerstukken behorende bij het wetsvoorstel (en het wetsvoorstel zelf) vinden.

Stichting Calpam Pensioenfonds beste pensioenfonds van Nederland!

Juni 2015, Stichting Calpam Pensioenfonds, sinds 2009 geadviseerd door Phenox Consultants, is verkozen tot beste pensioenfonds van Nederland. Het won de gouden Pensioen Pro award door in de publieksverkiezing ABN AMRO pensioenfonds en Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie voor te blijven. Stichting Calpam Pensioenfonds won ook nog een zilveren Pensioen Pro award voor beste kleine pensioenfonds. Ned LLoyd Pensioenfonds en ABN AMRO pensioenfonds wonnen de zilveren award voor respectievelijk beste midddelgrote en beste grote pensioenfonds. Hier kunt u het nieuwsbericht op Pensioen Pro lezen (PDF versie).

Enorme rentestijgingen begin juni (update)

Juni 2015 Update op onderstaand bericht. Nadat de ECB curve zijn top op 10 juni bereikte, is de rente daarna weer wat gedaald. De 30-jaars rente beleefde op 10 juni zijn voorlopige hoogtepunt op 1.881%. Per 12 juni was deze al weer gedaald naar 1,752%, een daling van ruim 12 basispunten. De 30-jaarsrente ligt nog altijd bijna 50 basispunten boven de rente van 29 mei. De AEX index sloot op 12 juni op bijna 478 punten, een lichte plus ten op zichte van het slot van 8 juni.

Juni 2015, De door de ECB gepresenteerde rente curve voor Europese Staatsobligaties heeft begin juni een enorme sprong gemaakt. Waar de 30-jaars rente op 1 juni nog op 1,233% stond, was dit op 2 juni 1,422% en op 3 juni al 1,684%. Dit houdt in dat de 30-jaarsrente in 2 dagen tijd met ruim 45 (!) basispunten is gestegen. De curve ligt voor looptijden langer dan 3 jaar intussen ook boven de curve van 31 december. Wel is de korte rente nog negatief.

De stijgende rente is slecht nieuws voor de aandelenmarkten. De AEX opende op 1 juni nog op bijna 497 punten. Op 8 juni sloot de AEX op bijna 475 punten, een verlies van bijna 4,5% binnen een week. De AEX staat ten op zicht van de eindstand van 31 december nog wel ongeveer 12% in de plus. Ten op zichte van de dekkingsgraad per 1 januari (op basis van het FTK2015) zal de actuele dekkingsgraad  voor vrijwel alle fondsen gestegen zijn.

Wet versnelde verhoging AOW - leeftijd aangenomen

Juni 2015, De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Dit houdt in dat vanaf 2016 de AOW leeftijd tot aan 2018 met 3 maanden verhoogd wordt en vanaf 2018 tot 2021 met 4 maanden verhoogd wordt tot deze in 2021 67 jaar is. Daarna wordt de AOW gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. Zie hier ook de tabel met ingangsleeftijden AOW.

Indexatiedepots en het FTK2015

Juni 2015, DNB heeft eind mei 2015 verschillende Q&A opgenomen omtrent de toekomstbestendigheid van indexatie en het aanhouden van indexatiedepots. In de de Q&A "bestemmingsdepots en pensioenfondsen" geeft DNB aan dat deze depots zoals bekend niet mogen worden meegeteld bij de bepaling van de (beleids)dekkingsgraad. Daarnaast mogen de depots alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, met uitzondering van het voorkomen van korting. In de Q&A "Indexatieregel en indexatiedepots" geeft DNB vervolgens aan dat de depots wel meetellen bij de bepaling van het "vermogen voor aanwending van indexatie", maar dat desalniettemin toch de beleidsdekkingsgraad tenminste 110% moet zijn. Daarnaast moet de indexatie voldoen aan het criterium "toekomst bestendige indexatie" zoals opgenomen in  artikel 137 van de pensioenwet. Tot slot geeft DNB aan dat het zich bewust is van de brief van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid aan de staatssecretaris van december 2014 en dat de genoemde Q&A's nog kunnen wijzigen aan de hand van het antwoord van de staatssecretaris op deze brief.

Europese Centrale bank versnelt opkoopprogramma staatsobligaties

Mei 2015, Benoit Coure heeft aangegeven dat de ECB het opkoopprogramma in mei en juni gaat versnellen. Dit om voor te sorteren op de relatief lage liquiditeit in de zomermaanden. Volgens hem staat dit besluit los van de recente grote schommelingen op de markten. De rente op staatsobligaties van Europese landen zat de laatste weeken weer in de lift. Na de aankondiging van Coure daalde de rente op staatsobligaties weer. Coure heeft wel aangegeven dat er per saldo geen verruiming plaats vindt van het opkoopprogramma en dat het puur een timingsissue is. De op de ze aankondiging gedaalde rente is slecht nieuws voor pensioenfondsen die de rente niet (volledig) hebben afgedekt. Zij zien hun dekkingsgraad dalen.

Wet pensioencommunicatie aangenomen door Eerste Kamer

Mei 2015, De Eerste Kamer heeft de wet pensioencommunicatie aangenomen. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit al zal de feitelijke ingang van sommige onderdelen bij koninklijk besluit worden vastgesteld. De wet biedt deelnemers de mogelijkheid aanmerkelijk meer informatie op de vragen dan thans het geval is. Onder meer moet de pensioenuitvoerder op verzoek van de deelnemer uitkomsten van de pensioenaanspraken op de pensioendatum in verschillende scenario's gaan weergeven en informatie over korting opnemen in de UPO.

Doorbeleggen premieovereenkomsten half jaar uitgesteld

Mei 2015, De beoogde ingangsdatum van de wet die het mogelijk moet maken dat deelnemers met een premieovereenkomst beleggingsrisico blijven lopen in de uitkeringsfase is met een half jaar uitgesteld. Daarmee komt de beoogde ingangsdatum op 1 juli 2016. De staatssecretaris noemt in een brief aan de Tweede Kamer de bescherming van de deelnemers tegen beleggingsrisico's en al te grote schommelingen in de pensioenuitkeringen als de belangrijkste aandachtspunten. Ook de complexe juridische en uitvoeringstechnische vragen die bij de aanpassing van het wettelijke kader opkomen zullen in het wetsvoorstel beantwoord moeten worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorgplicht van de uitvoerders.

APF uitgesteld tot 2016

April 2015, De invoering van het APF is uitgesteld naar 1 januari 2016. Oorspronkelijk was de bedoeling dat het APF per 1 juli 2015 zou worden ingevoerd, maar het kabinet heeft meer tijd nodig met het beantwoorden van vragen uit de Tweede Kamer. Staatssecretaris Klijnsma heeft dit gecommuniceerd in een brief aan de Tweede Kamer. Het concept van het ontwerpbesluit voor de APF, waarin onder meer de eisen voor het werkkapitaal komen te staan, wordt opengesteld voor consultatie, schrijft Klijnsma. Inhoudelijk staat er niets in de brief over het APF. Daarmee blijft voorlopig onduidelijk of een APF bijvoorbeeld ook wordt opengesteld voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

Wet versnelde verhoging AOW - leeftijd aangenomen

Maart 2015, De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Dit houdt in dat vanaf 2016 de AOW leeftijd tot aan 2018 met 3 maanden verhoogd wordt en vanaf 2018 tot 2021 met 4 maanden verhoogd wordt tot deze in 2021 67 jaar is. Daarna wordt de AOW gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. Zie hier ook de tabel met ingangsleeftijden AOW (doorscrollen naar beneden).

De Tweede Kamer heeft ook twee moties aangenomen die de overbruggingsregeling AOW verruimen. De regeling eindigt nu in 2023 in plaats van in 2019 en is ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met de VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. Oorspronkelijk gold de overbruggingsregeling alleen voor mensen die voor 1 januari 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Update pensioendatum bij fiscaal maximale DB regelingen

Update pensioendatum bij fiscaal maximale DB regelingen. Staatssecretaris Wiebes staat gedurende 2 jaar toe dat de pensioeningangsdatum op de eerste van de maand ligt terwijl het fiscaal maximale opbouwpercentage van 1,875% (ML) of 1,657% (EL) in combinatie met een fiscaal minimale franchise wordt gehanteerd. Deze overgangsmaatregel is tot stand gekomen naar aanleiding van Kamervragen omtrent opbouwpercentages en de pensioenrichtdatum. Vanaf 2017 moet de opbouw actuarieel herrekend worden naar 1,863% (ML) dan wel 1,646% (EL). Hoe de praktijk hier mee om zal gaan is nog ongewis. Het is natuurljik ook mogelijk om over twee jaar de pensioendatum met 1 maand uit te stellen naar de eerste van de maand volgend op de 67e verjaardag. Daar komt natuurlijk bij dat de kans bestaat dat over twee jaar de pensioenrichtleeftijd verhoogd wordt naar 68 jaar. En in dat geval kan dan de aanpassing in 1x worden meegenomen.

Pensioendatum bij maximale DB regelingen moet op of na de verjaardag liggen

Februari 2015, Op de belastingdienstpensioensite is een Q&A gepubliceerd aangaande maximale opbouw percentages voor uitkeringsregelingen (middelloon of eindloon). Hierbij valt op dat het percentage ook gepubliceerd is voor 66 jaar en 11 maanden. De belastingdienst geeft hierbij aan dat dit percentage gebruikt moet worden indien de normale ingangsdatum van de pensioenregeling de eerste van de maand is waarin iemand de 65e verjaardag bereikt omdat de regeling anders fiscaal bovenmatig is. Een fiscaal bovenmatige pensioenregeling leidt tot forse (na)heffingen van de fiscus voor zowel werkgever als werknemer.

Wetsvoorstel aanpassing WoR inzake pensioen

Februari 2015, De minister van SzW, de heer L. Asscher, heeft een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend waarin het instemmingsrecht van de OR inzake de pensioenregeling en pensioenovereenkomst worden verduidelijkt en waar een bestaande lacune in de wetgeving wordt gedicht. Het wetsvoorstel is gebaseerd op het voorstel van de SER uit juni 2014. In de wetgeving wordt duidelijk gemaakt dat de OR geen instemmingsrecht heeft in de uitvoering van de pensioenovereenkomst voor zover deze geen effect heeft op de pensioenovereenkomst. Zodra dit wel het geval is, bijvoorbeeld omdat de winstdeling ten behoeve van de werknemers wijzigt, heeft de OR wel instemmingsrecht.

Staatssecretaris stuurt ontwerpbesluit aanpassing waardeoverdracht naar Tweede Kamer

Februari 2015, staatssecretaris mw. J. Klijnsma heeft de aanbiedingsbrief en het ontwerpbesluit aanpassing regels waardeoverdracht naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste punten in het ontwerpbesluit zijn dat de termijn van 6 maanden voor een deelnemer verdwijnt. Daarnaast kan een oude of nieuwe werkgever een waardeoverdracht tegenhouden indien de aanvullende koopsom meer dan 10% van de overdrachtssom en tenminste 15.000 euro bedraagt. Dit geldt alleen indien de verwerving van de pensioenaanspraken in de regeling die door de ontvangende uitvoerder wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2015 een aanvang heeft genomen. Het besluit zal met terugwerkende ingaan per 1 januari 2015. Het onderhavige voorstel laat onverlet dat er voor de zomer van 2015 nog een brief van de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gaat aangaande een algehele herziening van het recht op waardeoverdracht.

Kabinet wil uitkeringen niet beinvloeden met vroegtijdig afgekocht pensioen

Februari 2015, Mw. Klijnsma heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij heeft aangegeven dat zij verschillende regelingen als de (ANW, partnertoeslag AOW, IOAW, IOAZ, IOW, TW en OBR) zal aanpassen zodat de afkoop van het klein pensioen niet meer op het inkomen uit deze regelingen gekort wordt. Na het verhogen van de AOW leeftijd leidde het afkopen van pensioen in de maand waarin met 65 werd, in deze regelingen tot een verlaging van de uitkering met (een deel van) de afkoopsom. Dit is de bedoeling ook van het amendement Vermeij c.s. waarin wordt geregeld dat belanghebbenden geen financiele nadelen mogen ondervinden als zij de afkoopsom van een klein pensioen ontvangen.

DNB publiceert aanwijzingen verslagstaten FTK2015

Februari 2015, DNB heeft de aanwijzingen bij de verslagstaten op basis van het financieel toetsingskader 2015 gepubliceerd. Deze aanwijzingen worden later nog uitgebreid met aanwijzingen over het herstelplan en de (aanvangs) haalbaarheidstoets. Daarnaast is ook een Q&A gepubliceerd naar aanleiding van het pensioenseminar van 11 december aangaande de kwartaalstaten beleggingen.

Voortgang Nationale pensioendialoog

Januari 2015,  Staatssecretaris Klijnsma heeft de voortgangsrapportage de nationale pensioendialoog aan de Tweede Kamer aangeboden. De voortgangsrapportage is een samenvatting van de bijeenkomsten in het land en de bijdragen op www.denationalepensioendialoog.nl. Het advies van de SER in het kader van de nationale pensioendialooog verschijnt naar verwachting eind februari en ook onderzoeken van het CPB en SCP worden later toegevoegd aan de hoofdlijnen nota waarvan de planning is dat deze mei 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Belangrijkste rode draden in de reacties waren

 1. Pensioenen moeten transparanter en minder complex
 2. Veranderende arbeidsmarkt belangrijke reden voor verandering aanvullend pensioenstelsel
 3. Roep om meer aansluiting bij individuele behoeftes
 4. Solidariteit, maar hoe en met wie?
 5. Verantwoordelijk, maar wie...

Deze rode draden zullen verder worden uitgewerkt in de hoofdlijnen notitie.

Berekening vereist eigen vermogen o.b.v. FTK2015

Januari 2015, met het aannemen van wet aanpassing financieel toetsingskader zijn ook de regeling FTK en het besluit FTK gepubliceerd. Daarmee is er ook duidelijkheid ontstaan over de wijze van het berekenen van het vereist eigen vermogen voor pensioen fondsen op basis van het FTK zoals dat in 2015 geldt. Het vereist eigen vermogen per 31 december 2014 mag door fondsen nog worden berekend op basis van het FTK2007, zoals dat in 2014 ook vigeerde. Daarnaast is ook het wetsvoorstel "parameters pensioenfondsen" aangenomen, welke ook per 1 januari 2015 in werking treedt. De nieuwe parameters staan hier.

Wat staat er te gebeuren in 2015?

Januari 2015, Waar 2014 een bijzonder druk jaar was in pensioenlandschap met de versobering van het Witteveenkader en de aanname van de wetsvoorstellen omtrent het nieuwe financieel toetsingskader staat er ook in 2015 weer een en ander te gebeuren.

 • Pensioenfondsen zullen het nieuwe toetsingskader moeten implementeren. Dit houdt in dat er nieuwe toetsen komen, het beleggingsbeleid kan worden aangepast ondanks een dekkingstekort en de premie en herstelplannen herschreven moeten worden.
 • De ECB lijkt geneigd tot het opkopen van staatsobligaties teneinde deflatie in de eurozone te voorkomen. Dit houdt in dat de toch al lage rente mogelijk verder zakt. (Bron FD, 17-12-2014)
 • Eiopa zal een nieuwe UFR voor verzekeraars vaststellen. Tot deze vaststaat moeten fondsen nog rekenen met de oude UFR. Daarna wordt de rentecurve voor pensioenfondsen (mogelijk) aangepast.
 • De nationale pensioendialoog wordt afgerond. In mei wordt een hoofdlijnen notitie verwacht van de staatssecretaris met daarin meerdere beleidsvarianten.
 • De nieuwe wet pensioencommunicatie wordt verder behandeld.

Er speelt uiteraard nog meer in 2015. Mocht u vragen hebben over het continue veranderende pensioenlandschap, aarzel niet om contact op te nemen met Phenox Conultants via info@phenoxconsultants.nl of 010 - 205 3500.

Regels rondom nettopensioen gepubliceerd in staatsblad

December 2014, Op de valreep in 2014 zijn de regels rondom het netto pensioen per 1 januari 2015 in het staatsblad gepubliceerd. Hiermee zijn de regels rondom het netto pensioen definitief geworden.

Financieel toetsingskader 2015 aangenomen door Eerste Kamer

December 2014, De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 16 december het wetsvoorstel van Mw. Klijnsma aangaande het FTK2015 aangenomen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de staatssecretaris heeft toegezegd dat zij DNB zal vragen pensioenfondsen voorlopig toe te staan dat zij rekenen met de huidige curve, in afwachting van het advies van de commissie UFR en de Europese Richtlijnen die in 2015 worden verwacht. Hier kunt u de link naar het verslag van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vinden.

Franchises 2015

December 2014, Op basis van de gepubliceerde indexcijfers zijn de franchises 2015 ook bekend. De franchise voor de middelloonregeling met het maximale opbouwpercentage van 1,875% wordt 12.642 euro en de franchise voor een maximale einloonregeling 14.305 euro. Ook de verlaagde franchises zijn bekend. Bij een middelloon regeling met een opbouwpercentage van 1,701% hoort in 2015 een minimale franchise van 10.095 euro en bij een middelloon regeling met een opbouwpercentage van maximaal 1,788% hoort in 2015 een minimale franchise van 11.395 euro. Voor eindloon zijn de verlaagde franchises 11.424  euro (1,483%) en 12.894 euro (1,57%).

Voorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd naar Tweede Kamer

November 2014, Staatssecretaris J. Klijnsma heeft het wetsvoorstel waarin de versnelde verhoging van de AOW leeftijd wordt geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd. De AOW leeftijd komt in het voorstel niet pas in 2023 uit op 67 jaar, maar al in 2021. Ook wordt de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting naar voren gehaald. Waar dit eerst pas in 2024 zou zijn, wordt dit in het wetsvoorstel al 2022. Dit houdt in dat in 2016 al moet worden gekeken of er in 2022 een verhoging nodig is. Een verhoging van de AOW-leeftijd (met 3 maanden) dient immers ten minste 5 jaar van te voren worden aangekondigd. Op de site van de overheid kunt u een tabel vinden met de ingangsdata van de AOW conform het wetsvoorstel.

Tweede Kamer stemt in met voorstel FTK

Oktober 2014, De Tweede Kamer heeft zojuist (donderdagavond 16 oktober 2014) ingestemd met wetsvoorstel 33972, Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader), zoals het wetsvoorstel officieel genoemd wordt. De stemming vond met handopsteken plaats. Behalve de regeringspartijgen VVD en PvdA stemden ook de oppositiefracties D66, ChristenUnie, SGP, Groen Links en onafhankelijk Kamerlid Roland van Vliet voor. De wet moet ingaan per 1 januari 2015, maar voor het zover is zal de Eerste Kamer zich eerst nog over de wet uit moeten spreken. Gegeven de steun in de Tweede Kamer lijkt het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer te worden aangenomen. Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel zal stemmen. Hier kunt u de link naar de Kamerstukken vinden.

Wetsvoorstel APF naar Raad van State

Oktober 2014, Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel APF. Het wetsvoorstel wordt nu doorgestuurd naar de Raad van State. In het wetsvoorstel wordt een nieuwe type pensioenfonds, het Algemene PensioenFonds, mogelijk gemaakt. In een dergelijk fonds kunnen verschillende pensioenregelingen op een nieuwe manier gebundeld worden. Een APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren, maar dient wel de vermogens gescheiden te houden. Op deze manier kunnen allerleid voordelen gerealiseerd worden op het gebied van uitvoerings- en bestuurslasten. De tekst van het wetsvoorstel alsmede het advies van de Raad van State wordt openbaar bij indiening in de Tweede Kamer. Hier kunt u het nieuwsbericht van de overheid lezen.

Toch lage franchise voor nabestaandenpensioen op risicobasis mogelijk

September 2014,  Staatsecretaris Wiebes heeft in een besluit toegestaan dat het tot 1 januari 2018 toch mogelijk is om in een beschikbare premieregeling met een nabestaandenpensioen op risico basis alleen de lage (middelloon) franchise te hanteren onder voorwaarden. Daarnaast worden in het besluit ook pensioenregelingen in 2014 toegestaan waarbij het opbouwpercentage voor wezenpensioen 0,001% te hoog is indien het partnerpensioen uitgedrukt is is 70% van het ouderdomspensioen en het wezenpensioen hier een afgeleide van is, waarbij het percentage ouderdomspensioen niet hoger mag zijn dan 2,15%. (2,15% * 70% = 1,505%. 20% van 1,505% = 0,301%. Dit is eigenlijk 0,001% te hoog). Ook worden de voorwaarden weergegeven waaronder premievrijstelling mag worden voortgezet op basis van het fiscale kader van voor 1 januari 2014.

Klijnsma stuurt nieuwe stukken FTK2015 naar Tweede Kamer

September 2014, Staatssecretaris J. Klijnsma heeft aanvullende stukken naar de Tweede Kamer gestuurd over het nieuwe financieel toetsingskader. In de nota van verslag gaat zij in op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer. Daarnaast heeft ze ook een tweede nota van wijziging gestuurd en een ontwerpbesluit voor de lagere regelgeving.

Opvallendste toevoeging in de stukken is de introductie van de zogenoemde "aanvanghaalbaarheidstoets". Deze moet voor de eerste keer binnen 9 maanden na introductie van het FTK 2015 worden uitgevoerd en daarna bij belangrijke wijzigingen van de pensioenregeling. "De haalbaarheidstoets moet inzicht geven in de samenhang tussen de financiële opzet van een pensioenfonds, het verwachte pensioenresultaat en de relevante risico’s. Een pensioenfonds moet bij de haalhaarheidstoets de ondergrenzen bepalen voor de risicohouding voor de lange termijn. Daarbij horen passende richtniveaus en bandbreedtes per beleggings- en risicocategorie" aldus de bewindsvrouw.

Voorwaarden netto pensioen

September 2014, Staatssecretarissen Klijnsma en Wiebes hebben een brief  met het het ontwerpbesluit en de nota van toelichting voor het netto pensioen naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het ontwerpbesluit blijkt dat als een netto pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, dit in de vorm van een beschikbare premie regeling moet. De omzet van het kapitaal uit de netto pensioenregling in een aanspraak mag wel plaatsvinden bij het fonds. De exacte staffels voor deze regeling zijn nog niet gepubliceerd. Indien een verzekeraar de netto pensioenregeling uitvoert mag dit zowel in DB vorm als in DC vorm zo blijkt uit het besluit. Er is geen sprake (meer) van een verplichte werkgeversbijdrage van 10% voor de netto pensioenregeling.

Vragenlijsten premie 2015 DNB gepubliceerd

September 2014, DNB heeft op haar website de vragenlijsten aangaande de premie 2015 gepubliceerd. Belangrijkste uitgangspunt van deze vragenlijsten is gebaseerd op de vraag of de verlaging van de pensioenopbouw in het kader van Witteveen 2015 gelijk is aan de verlaging van de premie. Daarbij moet het bestuur van een pensioenfonds duidelijk kunnen maken op welke manier er sprake is geweest van evenwichtige belangenbehartiging. De vragenlijst is hier te vinden. De excel file met de staten die gerapporteerd moeten worden aangaande de premie 2015 is hier te vinden.

Het is overigens nog maar de vraag of de premies daadwerkelijk zullen dalen. Het financieel toetsingskader dat in 2015 van kracht wordt zal de premie waarschijnlijk met enkele procenten verhogen. Overigens hebben pensioenfondsen de mogelijkheid om in 2014 de premie voor 2015 vast te stellen conform de regels die in 2014 van kracht zijn.

De nationale pensioendialoog van start

Augustus 2014, vandaag is de website www.denationalepensioendialoog.nl van open gesteld. Op deze website kan iedereen zijn mening geven over ons pensioenstelsel. Daarnaast worden er verschillende bijeenkomsten in het land gehouden waar iedereen zich ook voor op kan geven. De website van de nationale pensioendialoog blijft open tot het einde van het jaar. In het voorjaar van 2015 wordt de opbrengst van de pensioendialoog in een hoofdlijnennotitie naar de Tweede kamer gestuurd. De pensioendialoog staat los van de veranderingen die op korte termijn van invloed zijn op ons pensioenstelsel.

Nota wet wijziging financiering financieel toezicht

Augustus 2014, Minister Dijsselbloem heeft de nota naar aanleiding van het verslag wet Bekostiging financieel toezicht naar de Tweede Kamer gestuurd. De pensioenfederatie heeft samen met andere branche organisaties in een eerder stadium al op het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de overheid geen bijdrage meer levert aan de bekostiging van het financiele toezicht, gereageerd.Deze brancheorganisaties geven als belangrijkste argument tegen het verdwijnen van de overheidsbijdrage in de kosten op het financieel toezicht "het ontbreken in het wetsvoorstel van een adequaat tegenwicht in de besluitvorming over de toezichtbegroting."

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de bijdrage van de overheid aan de kosten van het toezicht op de financiele sector met 40 miljoen euro afnemen en daarmee nihil worden. Deze 40 miljoen zal dan door de sector zelf betaald moeten worden. Dit houdt in dat voor alle partijen de bijdrage voor toezicht zal stijgen in 2015.

© 2018 Phenox Consultants