Actualiteit

Hier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hier kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief.

Beschikbare premiestaffels 2018 gepubliceerd.

Maart 2017, op de belastingdienst pensioenwebsite zijn de beschikbare premiestaffels voor 2018, behorend bij een pensioenleeftijd van 68 jaar gepubliceerd. De staffels zijn nog niet definitief, maar op verzoek van pensioenuitvoerders wel gepubliceerd door de belastingdienst

Standpunten politieke partijen over AOW en Pensioen

Maart 2017, Nu de verkiezingen naderen willen we graag ons artikel van oktober 2016 updaten. Hieronder nogmaals de tabel van ons eerdere artikel, ge-update met de meest recente informatie over AOW en pensioen.  

Partij

AOW standpunten

Pensioenstandpunten

Regeringspartijen

   

PvdA

 • AOW verhogen op basis van loonstijging.
 • Flexibele AOW leeftijd, dus 65 is mogelijk. 
 • Niet korten bij sociaal minimum.
 • Nominale garantie verdwijnt, stijgende pensioenzekerheid.
 • Collectiviteit blijft gehandhaafd.
 • Verplicht pensioensparen tot 2x modaal inkomen, daarboven tot 100k vrijwillig. Verlaging franchise.
 • Ruimere mogelijkheden deeltijdpensioen
 • Meer zekerheid omtrent pensioen naarmate pensioendatum dichterbijkomt.
 • Pensioenfondsen moeten verplicht 20% in Nederland beleggen.

VVD

 • Stijgt vanaf 2021 automatisch met de leeftijdsverwachting
 • Meer keuzevrijheid (doorwerken mogelijk)
 • Zelf kiezen voor pensioenuitvoerder
 • Individueel pensioenvermogen
 • Meer flexibiliteit in aankoop pensioenuitkering, o.a. eenmalige uitkering mogelijk.
 • Doorbeleggen na pensioendatum mogelijk
 • Premie wordt vast percentage salaris.

Oppositiepartijen

   

CDA

 
 • Opkoopbeleid obligaties ECB moet worden beeindigd
 • ZZP’ers moeten ook “verplicht” pensioensparen
 • “Substantiele” bijdrage voor ouderen met klein pensioen voor uitblijven indexatie en toepassen korting
 • Eenmalige uitkering mogelijk.

D’66

 • Flexibele AOW leeftijd
 • Geen automatisch ontslag bij bereiken AOW-leeftijd.
 • Doorsneesystematiek verdwijnt
 • Premievakantie van 5 jaar mogelijk voor aflossing hypotheek
 • Vrijheid tot minder sparen dan wettelijk maximum
 • Mogelijkheid tot eenmalig 10% pensioenkapitaal
 • Doorwerken na officiële pensioenleeftijd wordt eenvoudiger
 • Vrijwillig pensioensparen voor ZZP-er.

Groen Links

 • Koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting vanaf 2024
 • Ouderen met een hoger aanvullend pensioen betalen meer mee aan de AOW dan ouderen met een laag aanvullend pensioen
 • AOW uitkering omhoog
 • Vervroegd pensioen mogelijk voor mensen die op jonge leeftijd begonnen zijn met werken
 • Kunstmatig hooghouden rekenrente is geen optie
 • Compensatie pensioenkortingen voor mensen met een klein aanvullend pensioen
 • Flexibeler pensioenstelsel met meer keuzevrijheid zodat werknemer zelf zijn pensioenfonds kan kiezen
 • Belastingvrijstelling beperken voor inkomens boven de € 50.000
 • Afschaffen doorsneepremie en ZZP’ers meer toegang verlenen tot pensioen

PVV

 • AOW leeftijd 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

SP

 • AOW met 10% omhoog
 • AOW terug naar 65 jaar
 • Bestuur pensioenfondsen 1/3 werkgevers, 1/3 werknemers en 1/3 pensioengerechtigden
 • Het moet voorkomen worden dat alleen werknemers verantwoordelijk worden voor hun pensioenopbouw
 • Premiepercentage aftrek pensioenpremies wordt gemaximeerd
Disclaimer:  Phenox Consultants neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden in bovenstaande tabel, noch voor eventueel gebrek aan nuance en diepgang. Het al dan niet benoemen van een standpunt in deze tabel geeft niet de mening van Phenox Consultants of 1 van diens medewerkers weer, noch geeft de aanwezigheid en/of volgorde van de politieke partijen in deze tabel de voorkeur van Phenox Consultants of diens medewerkers weer.

Verzamelwet pensioenen 2017 gepubliceerd

Februari 2017, Na het advies van de Raad van State aangaande de verzamelwet pensioenen 2017 is het voorstel voor de wet samen met een memorie van toelichting gepubliceerd. Het wetsvoorstel beoogt 11 zaken te regelen. 

Pensioenfondsen
 • Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen pensioenfonds;
 • Raad van toezicht ondernemingspensioenfondsen;
 • Verduidelijken aantal meetmomenten beleidsdekkingsgraad;
 • Procedure wijziging beroepspensioenregeling;
 • Beroepsrecht verantwoordingsorgaan beroepspensioenfondsen.
Informatieverstrekking pensioenuitvoerder
 • Elektronische informatieverstrekking;
 • Overgangsrecht website verplichting;
 • Voorwaardelijkheidsverklaring.
Wet verbeterde premieregeling
 • Periodieke vaste stijging variabele pensioenuitkering;
 • Uitbreiden spreidingstermijn bij de variabele uitkering van 5 naar 10 jaar;
 • Bevoegdheid tot waardeoverdracht bij ‘herkansing’

Mogelijk de meest in het oog springende is het feit dat pensioenuitvoerders nu ook electronisch mogen verzoeken om uitsluitend electronisch bererichten naar de deelnemers te sturen. Voorwaarde is wel dat de deelnemer expliciet reageert met toestemming. Indien de deelnemer niet reageert dient de uitvoerder de informatie per post toe te zenden.

PPI's mogen ook marktrente staffels uitvoeren

Januari 2017, PPI's mogen sinds 1 januari 2017 ook marktrente staffels uitvoeren. Dit is te lezen in de staatscourant van 27 januari. Eerder was al bekend dat Delta LLoyd een afspraak met de belastingdienst had over het voeren van een staffel op basis van 2% rekenrente. Een PPI mag een marktrente staffel voeren gebaseerd op het tarief van de verzekeraar waar de PPI een samenwerkingsovereenkomst mee heeft gesloten. Daarnaast zijn, maar dat was al eerder bekend, de sterftetafels waarop de staffels worden gebaseerd ge-update.

Hersteltermijn pensioenfondsen niet verlengd

Januari 2017, Staatssecretaris Klijnsma heeft in deze brief bekend gemaakt dat de hersteltermijn voor pensioenfondsen niet wordt verlengd. Hiervoor had ze de mogelijkheid op basis van artikel 142 in de pensioenwet, waarin het mogelijk wordt gemaakt om in extreme economische omstandigheden de hersteltermijn voor pensioenfondsen te verlengen. Op basis van de cijfers per 31 december 2016, zouden maximaal 5 fondsen een korting moeten doorvoeren in 2017. Daarnaast beschouwt de staatssecretaris de economische omstandigheden niet als extreem, gegeven het feit dat de feitelijke dekkingsgraden op hetzelfde niveau liggen als een jaar geleden. 

Daarnaast wordt het verhogen van de rekenrente ook niet als optie gezien door de staatssecretaris. Uit berekeningen van het CPB volgt dat een hogere rekenrente wel leidt tot herverdeling van jong naar oud, maar niet tot een betere financiele positie van pensioenfondsen. Deze herverdeling wordt als onacceptabel gezien door het kabinet.

Ook Delta Lloyd APF krijgt vergunning

December 2016. Ook Delta Lloyd heeft in 2016 een vergunning gekregen voor Delta Lloyd APF, zo heeft het fonds bekend gemaakt op de eigen website. Het bestuur bestaat uit Rudolf HagendijkHaitse Hoos en Lucie Duynstee. Delta Lloyd Leven en Delta Lloyd Asset management zijn de partners van Delta Lloyd APF. Intussen hebben 6 APF-en een vergunning ontvangen te weten Stap (Aegon), het nederlandse pensioenfonds (a.s.r.), centraal beheer APF (centraal beheer Achmea), de nationale (NN), Volo (PGGM) en nu dus ook Delta Lloyd APF (Delta Lloyd). Het APF van Unilever wacht nog op een vergunning. Dit APF zal (voorlopig) alleen worden opengesteld voor de twee OPF-en van Unilever. 

Franchises en maximaal pensioengevend salaris 2017 bekend

December 2016. De Belastingdienst heeft op haar website de franchises en het maximum salaris 2017 bekend gemaakt. 

 • Franchise Middelloon: € 13.123
 • Franchise Eindloon: € 14.850
 • Maximaal pensioengevend salaris: € 103.317

De overige bedragen zijn te vinden op de website van het centraal aanspreekpunt pensioen

Volo Pensioen krijgt 5e APF vergunning

November 2016, Volo, het APF van PGGM heeft als 5e Algemeen Pensioenfonds (APF) van Nederland een vergunning gekregen, zo heeft het fonds op de eigen website laten weten. Het bestuur bestaat uit Erik GorisJohan van der Tas en Frans van der Horst. Volo pensioen heeft geen winstoogmerk en behaalde winsten vloeien terug naar de deelnemers in de vorm van lagere kosten, aldus de bestuursvoorzitter Erik Goris in het persbericht. Delta Lloyd APF en Unilever APF wachten nog op honorering van hun vergunningsaanvraag. Eerder ontvingen STAP, CBA, het nederlandse pensioenfonds en de nationale APF al een vergunning.

Recht op afkoop wordt omgezet in mogelijkheid tot waardeoverdracht

November 2016, Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar plannen omtrent kleine pensioenen duidelijk gemaakt. Het plan, dat het gevolg is van overleg met onder andere de pensioenfederatie bestaat uit 2 delen. Hele kleine pensioenen, met een afkoopwaarde van minder dan 14 euro, komen te vervallen. De adminstratieve last van deze pensioenen wordt als te hoog gezien in relatie tot de waarde van het pensioen. Omdat een afkooptraject bij deze pensioenen vaak onsuccesvol is, is het voorstel van de staatssecretaris nu om deze pensioenen te laten vervallen aan de uitvoerder.

Voor kleine pensioenen  ontstaat een recht tot waardeoverdracht van de uitvoerder naar de nieuwe uitvoerder waard de deelnemer pensioen opbouwt. Deze overdracht kan plaatsvinden zonder dat de deelnemer daarbij een keuze heeft. De reden die hiervoor wordt gegeven is dat de deelnemer thans ook geen instemming behoeft te geven voor afkoop binnen 2 jaar.

Een aantal juridische zaken omtrent het voorstel wordt nog bekeken. 

De Nationale APF ontvangt als vierde vergunning van DNB

November 2016, De Nationale APF, het APF van Nationale Nederlanden (officieel van vermogensbeheerder NN Investment Partners en uitvoerder AZL) heeft begin november als vierde APF een vergunning gekregen. Dat heeft het APF zelf bekend gemaakt op de eigen website. Tegelijkertijd werd ook bekend wie er in het bestuur plaatsnemen. Margreet Teunissen wordt de bestuursvoorzitter, terwijl ook Roeland van Vledder en Erwin Bosman niet uitvoerende bestuursleden worden. De overige bestuursleden zijn Mirja ConstandseArnout Korteweg, en Henk de Bruijne

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd verder omhoog

Oktober 2016, De AOW leeftijd gaat in 2022 verder omhoog naar 67 jaar en 3 maanden. Dat is het gevolg van de gestegen levensverwachting op basis van de nieuwste ramingen van het CBS. Uitgangspunt van de AOW-leeftijd is dat ouderen gemiddeld 18 jaar AOW ontvangen, een afspraak die in 2012 is gemaakt. De bijstelling heeft gevolg voor iedereen die geboren is na 31 december 1954.  Deze mensen ontvangen nu 3 maanden later hun eerste AOW uitkering. Een verhoging van de AOW-leeftijd moet tenminste 5 jaar van te voren worden bekend gemaakt, in dit geval dus voor 1 januari 2017. Het ministerie van sociale zaken heeft de verhoging in deze brief bevestigd. 

Naast de verhoging van de AOW leeftijd zal ook de pensioenleeftijd verder omhooggaan. Per 1 januari 2018 zal fiscaal maximale opbouw van 1,875% voor het ouderdomspensioen behoren bij een pensioenleeftijd van 68 jaar. Voor reeds opgebouwde pensioenen verandert er weinig. Niet fiscaal maximale pensioenregelingen hoeven mogelijk niet aangepast te worden, fiscaal maximale pensioenregelingen moeten dat sowieso wel. Indien u informatie wenst over de aanpassing van uw pensioenregeling kunt u uiteraard contact opnemen met Phenox Consultants via info@phenoxconsultants.nl of via 010 - 205 3500 en vragen naar Hans Veltkamp. 

Standpunten politieke partijen over AOW en Pensioen

Oktober 2016, Nu de verkiezingsprogramma's van de meeste politieke partijen bekend zijn, is het interessant om te zien wat de standpunten aangaande pensioen en AOW zijn van deze partijen. Phenox Consultants heeft in onderstaande tabel de standpunten van verschillende partijen weergegeven. 

Partij

AOW standpunten

Pensioenstandpunten

Regeringspartijen

 
 

PvdA

 • AOW verhogen op basis van loonstijging.
 • Flexibele AOW leeftijd. 
 • Nominale garantie verdwijnt, stijgende pensioenzekerheid.
 • Collectiviteit blijft gehandhaafd.
 • Verplicht pensioensparen tot 2x modaal inkomen, daarboven tot 100k vrijwillig. Verlaging franchise.
 • Ruimere mogelijkheden deeltijdpensioen
 • Meer zekerheid omtrent pensioen naarmate pensioendatum dichterbijkomt.

VVD

 • Stijgt vanaf 2021 automatisch met de leeftijdsverwachting
 • Meer keuzevrijheid (doorwerken mogelijk)
 • Zelf kiezen voor pensioenuitvoerder
 • Individueel pensioenvermogen
 • Meer flexibiliteit in aankoop pensioenuitkering, o.a. eenmalige uitkering mogelijk.
 • Doorbeleggen na pensioendatum mogelijk
 • Premie wordt vast percentage salaris.

Oppositiepartijen

 
 

CDA

 
 • Opkoopbeleid obligaties ECB moet worden beeindigd
 • ZZP’ers moeten ook “verplicht” pensioensparen
 • “Substantiele” bijdrage voor ouderen met klein pensioen voor uitblijven indexatie en toepassen korting
 • Eenmalige uitkering mogelijk.

D’66

 • Flexibele AOW leeftijd
 • Doorsneesystematiek verdwijnt
 • Premievakantie van 5 jaar mogelijk voor aflossing hypotheek
 • Vrijheid tot minder sparen dan wettelijk maximum
 • Mogelijkheid tot eenmalig 10% pensioenkapitaal
 • Doorwerken na officiële pensioenleeftijd wordt eenvoudiger

Groen Links

 • Koppeling AOW-leeftijd aan levensverwachting vanaf 2024
 • Ouderen met een hoger aanvullend pensioen betalen meer mee aan de AOW dan ouderen met een laag aanvullend pensioen
 • Vervroegd pensioen mogelijk voor mensen die op jonge leeftijd begonnen zijn met werken
 • Kunstmatig hooghouden rekenrente is geen optie
 • Compensatie pensioenkortingen voor mensen met een klein aanvullend pensioen
 • Flexibeler pensioenstelsel met meer keuzevrijheid zodat werknemer zelf zijn pensioenfonds kan kiezen
 • Belastingvrijstelling beperken voor inkomens boven de € 50.000
 • Afschaffen doorsneepremie en ZZP’ers meer toegang verlenen tot pensioen

PVV

 • AOW leeftijd 65 jaar
 • Aanvullende pensioenen indexeren

SP

 • AOW met 10% omhoog
 • AOW blijft tot 2020 op 65 jaar
 • Bestuur pensioenfondsen 1/3 werkgevers, 1/3 werknemers en 1/3 pensioengerechtigden
 • Het moet voorkomen worden dat alleen werknemers verantwoordelijk worden voor hun pensioenopbouw
 • Premiepercentage aftrek pensioenpremies wordt gemaximeerd
Disclaimer: De gegevens in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de websites van de genoemde politieke partijen op 17 oktober 2016. Phenox Consultants neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden in bovenstaande tabel, noch voor eventueel gebrek aan nuance en diepgang. Het al dan niet benoemen van een standpunt in deze tabel geeft niet de mening van Phenox Consultants of 1 van diens medewerkers weer, noch geeft de aanwezigheid en/of volgorde van de politieke partijen in deze tabel de voorkeur van Phenox Consultants of diens medewerkers weer.

Global View

Oktober 2016, Xerox brengt sinds 2014 ongeveer 3 tot 4 keer per jaar een (Engelstalige) nieuwsbrief, genaamd Global View, uit met daarin wereldwijde ontwikkelingen op HR- en pensioengebied. De meest recente versie is van oktober 2016. In deze editie van Global View onder meer nieuws uit Australie, Nederland en de Verenigde Staten. Alle edities van Global View zijn hier te vinden.

 

© 2018 Phenox Consultants